Δυσκολιες Σχολικης Προσαρμογης-Γενικες Μαθησιακες Δυσκολιες

Στις περιπτώσεις παιδιών προσχολικής η πρώτης σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αρχική εκπαιδευτική ένταξη και την μάθηση, λόγω αναπτυξιακών διαταραχών, αυτισμού, νοητικής υστέρησης, δυσκολίας συγκέντρωσης και προσοχής, συναισθηματικών δυσκολιών η άλλων γενικευμένων διαταραχών, ο Ειδικός Παιδαγωγός σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα αξιολογεί την σχολική ετοιμότητα, προτείνει και εφαρμόζει ατομικό πρόγραμμα με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία  για την εκπαιδευτική ένταξη του παιδιού. Παράλληλα συμβάλει στη λήψη απόφασης από τους γονείς για την ένταξη σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο η την πιθανή επανάληψη του νηπιαγωγείου.

Η Ειδική Παιδαγωγική παρέμβαση στο κέντρο μας συνίσταται στην υποστήριξη του μαθητή, του γονέα και του εκπαιδευτικού, με στόχο την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης σε μαθητές που το έχουν ανάγκη, λόγω δυσκολιών στην συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και την μάθηση.

Η βάση για την παρέμβαση του Ειδικού Παιδαγωγού είναι κατ αρχήν η διαπίστωση των μαθησιακών δυνατοτήτων του μαθητή που θα αξιοποιηθούν στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζει ο μαθητής αλλά και του πλαισίου παροχής της εκπαίδευσης, με στόχο την διαπίστωση της ανάγκης προσαρμογών στο περιβάλλον , τα μέσα, τις διαδικασίες και τους στόχους εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης. Επίσης αξιολογούνται οι δυνατότητες του οικογενειακού περιβάλλοντος στην παροχή βοήθειας στην μελέτη και προτείνονται λύσεις.

Η παρέμβαση μετά τα παραπάνω συνίσταται στον σχεδιασμό, σε συνεργασία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την διεπιστημονική ομάδα, του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθητή και η παροχή από τον ΕΠ στοχευμένων εκπαιδευτικών εναλλακτικών μεθόδων αντιστάθμισης των μαθησιακών δυσκολιών στους τομείς που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Εξειδικευμένες εκπαιδευτικές μέθοδοι και εναλλακτικής μέθοδοι επικοινωνίας όπως δομημένη εκπαίδευση και χρήση οπτικοποίησης, τεχνολογίες και εξοπλισμός επικοινωνίας και πληροφορικής στην εκπαίδευση, υποστηρικτική τεχνολογία και μέσα που βοηθούν την μαθησιακή διαδικασία εφαρμόζονται όταν χρειάζεται.

Σε συνεργασία πάντα με τον Ψυχολόγο, τον Εργοθεραπευτή και τον Λογοθεραπευτή, αντιμετωπίζονται δυσκολίες που αφορούν την συμπεριφορά, τις αντιληπτικές ικανότητες , τις επιτελικές δεξιότητες, τις κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας, που συχνά συμβάλλουν αρνητικά στην σχολική προσαρμογή. Επίσης η Συμβουλευτική Γονέων αποτελεί βασική προτεραιότητα με στόχο την κατάλληλη και εποικοδομητική στάση τους απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής.

 

Ειδικες Μαθησιακες Δυσκολιες

Είναι δυνατό επίσης μαθητές να παρουσιάσουν  εστιασμένες δυσκολίες στην κατανόηση ή τη λεκτική έκφραση,την παραγωγή του γραπτού λόγου,την ορθογραφία, αντικατάσταση η παράλειψη γραμμάτων,τα μαθηματικά, τον γραφικό χαρακτήρα, γραφοκινητικές δυσκολίες, αργή γραφή η γραφή ακανόνιστη χωρίς αποστάσεις και με διαφορετικό μέγεθος γραμμάτων, κακή συντακτική δομή, κ.ά.

Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε ελλείμματα σε αντιληπτικές (μνήμη, προσοχή, οπτική αντίληψη, κ.ά.) και αισθητηριοκινητικές δεξιότητες (αισθητηριακή επεξεργασία, κινητικότητα, μυικός τόνος) η/και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες (μειωμένες ευκαιρίες, χρόνιες ασθένειες, κ.ά).

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ως Δυσλεξία, Δυσαριθμησία,Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία η /και Δυσγραφία.

Στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση ,την γραφή, τα μαθηματικά η άλλου τύπου, εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα αποκατάστασης και εναλλακτικές μέθοδοι εκπαίδευσης με στόχο την μείωση των μαθησιακών ελειμμάτων, πάντα σε συνεργασία με τον Ψυχολόγο, τον Λογοθεραπευτή και τον Εργοθεραπευτή.

Παράλληλα στοχεύουμε στην ενδυνάμωση της εικόνας εαυτού με την συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, με στόχο την αποτροπή της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού του μαθητή.