Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των αναγκών του παιδιού και του εφήβου είναι συχνά αναγκαία η παρατήρηση, αξιολόγηση και παρέμβαση στα πλαίσια μικροομαδικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα αυτά μπορεί να είναι ομαδικές κατασκευαστικές δραστηριότητες  με στόχο την ανάπτυξη ενδιαφερόντων, πρακτικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικό αισθητηριοκινητικό η/και μουσικοκινητικό παιχνίδι με στόχο ανάπτυξη βασικών αισθητηριοκινητικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων, ομάδες εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης μέσω τεχνικών εκδραμάτισης και παιχνίδι ρόλων, ομάδες επικεντρωμένες σε συγκεκριμένα θέματα (χαλάρωση, δημιουργικότητα, τέχνη,  σεξουαλικότητα, χορός, δημιουργία φανταστικής ιστορίας, κ.ά.). Επίσης ομαδικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας και κοινωνικής αυτονόμησης για έφηβους και νέους που πραγματοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους.

Οι ομάδες συγκροτούνται με γνώμονα την επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών στόχων για κάθε παιδί. Σχεδιάζονται, οργανώνονται και εφαρμόζονται με βάση αναλυτικό πρωτόκολο ομαδικής παρέμβασης και αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δυνατότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Συμμετέχουν θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων ανάλογα με τους στόχους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.